Pravidlá podpory športovcov

Pravidlá podpory vrcholových športovcov na STU

STU v Bratislave je významná  vedecko-vzdelávacia inštitúcia, ktorá popri štúdiu a vedeckom bádaní ponúka vo svojich športových objektoch a zariadeniach široké možnosti športového vyžitia pre študentov a zamestnancov. Mnohí športovci STU získali aj významné medzinárodné úspechy (príloha A).

V snahe šíriť dobré meno STU aj prostredníctvom športu má univerzita záujem získať do svojich radov vrcholových športovcov, ktorí  by reprezentovali  STU na významných športových podujatiach (Olympijské hry, Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Svetová univerziáda, Majstrovstvá SR, Akademické majstrovstvá SR), ďalej len „vrcholové podujatia“.     Podpora športovcov bude závisieť od úspechov na podujatiach dosiahnutých v predchádzajúcich rokoch a od popularity športu. Pri porovnávaní týchto aspektov sa bude vychádzať z Návrhu financovania športu v roku 2012, zverejnenom na stránke www.minedu.sk (autor Križan). Podľa tohto návrhu je možné porovnať úspechy na vrcholových podujatiach a súčasne zobrať do úvahy aj popularitu športu (príloha B). Takto vznikne poradie športovcov, ktorí prichádzajú do úvahy ako uchádzači o podporu (ďalej len „vrcholoví športovci“).

Zmluvne môže byť vrcholový športovec podporovaný, ak spĺňa kritériá:

  1. je študentom STU alebo sa uchádza o štúdium na STU a v podporovanom období bude študentom STU
  2. v porovnaní úspechov vrcholových športovcov v konkurencii celej STU sa umiestnil do 10. miesta.
  3. plní podmienky individuálneho študijného plánu
  4. šíri dobré meno STU

Vyhodnotenie športových úspechov a poradie uchádzačov schváli Rada športu STU a predloží návrh rektorovi STU, spravidla raz ročne. Univerzita môže poskytnúť podporu najviac piatim vrcholovým športovcom.

Univerzita poskytne vrcholovému športovcovi jeden alebo viacero benefitov:

  1. individuálny študijný plán
  2. športové štipendium zo štipendijného fondu STU (do výšky maximálne 200% základnej výšky prospechového štipendia) a z dotácie z fondu rektora (maximálne do 900€/ rok). Spolu maximálne do 1800 €/rok
  3. ubytovanie v ŠD
  4. bezplatné využívanie športovísk STU na tréningový proces a rehabilitácie v rámci možností STU
  5. tútorstvo vo forme spolupráce s jedným zo spolužiakov, ktorý absolvuje ten istý študijný program. Tútor zabezpečí informácie pre vrcholového športovca z vyučujúceho procesu, ktorý športovec nemôže absolvovať.

Konkrétne detaily podpory budú riešené individuálnymi zmluvami so športovcami. Zmluva o podpore vrcholového športovca sa bude podpisovať s platnosťou na jeden rok.

 

Príloha A - História úspechov športovcov STU

Najvýznamnejšie úspechy športovcov TJ Slávia SVŠT:

ME Budapešť                    1966 – Anna Chmelková, 400 m,                                             1. miesto

ME Atény                           1969 – Mária Mračnová-Faithová, výška,                             3. miesto

OH Mníchov                      1972 – Eva Šuranová-Kucmanová, diaľka,                            3. miesto

SU Moskva                        1973 – Roman Moravec, výška,                                               3. miesto

ME Rím                              1974 – Eva Šuranová-Kucmanová, diaľka,                            2. miesto

SU Rím                                1975 – Jozefína Čerchlanová, 800 m,                                     2. miesto

OH Montreal                     1976 – Mária Mračnová-Faithová, výška,                             4. miesto     

 

Príloha B - Výňatok z pravidiel hodnotenia športových výkonov

a) Porovnanie úspechov na rôznych podujatiach

 

Počet bodov do hodnotenia

Tabuľka bodovania

                                                Poradie umiestnenia na podujatí

 

 

b) Váha úspechov z predchádzajúcich rokov

c) Popularita športov

Tabuľka popularity športov

 

SK / EN