Telesná výchova a šport na STU

Vítame Vás na športovom portáli Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tento portál má ambíciu byť nielen rozcestníkom internetových stránok, ale aj podrobným sprievodcom telovýchovou a športom pod záštitou STU v Bratislave. Šport je spoločenskou a politickou nutnosťou. Je fenoménom, ktorý dokáže hýbať s celým svetom. Pracoviská zabezpečujúce telesnú výchovu na univerzite a športové kluby STU približujú tento fenomén študentom a zamestnancom STU, ale aj širokej verejnosti, a tým obohacujú ich život.

 

Rada športu STU

Vznik webovej stránky, na ktorej sa nachádzate, iniciovala Rada športu STU. Rada športu STU je poradným orgánom rektora STU, ktorý: 

  • podporuje rozvoj telesnej výchovy a športu ako integrálnej súčasti vzdelávania na STU,
  • koordinuje masovo-rekreačný šport študentov a zamestnancov STU,
  • zostavuje športové kalendárium STU a koordinuje organizáciu športových podujatí pod záštitou STU,
  • predkladá vedeniu STU rozpočet podpory športu organizovaného pod záštitou STU,
  • podporuje rozvoj vedeckovýskumnej činnosti v oblasti športových vied a aplikovaného výskumu odborných pracovísk STU so zameraním na telesnú výchovu a šport,
  • propaguje športové hnutie na STU, zabezpečuje informovanosť verejnosti o ňom,
  • zvyšuje angažovanosť študentov, zamestnancov, akademických a iných orgánov, ktoré ich zastupujú v športovom hnutí na STU,
  • je vrcholným orgánom Účelového zariadenia Centrum akademického športu STU (ďalej len CAŠ), pričom schvaľuje zámery rozvoja CAŠ, schvaľuje návrh rozpočtu CAŠ na rozpočtový rok, schvaľuje výročnú 
  • správu o činnosti a správu o hospodárení CAŠ, prerokováva a schvaľuje organizačnú štruktúru CAŠ, schvaľuje vnútorné predpisy CAŠ, prerokováva návrhy riaditeľa CAŠ na zriadenie, zlúčenie alebo zrušenie útvarov CAŠ, prerokováva iné návrhy a dokumenty, predložené riaditeľom CAŠ.

 

Členovia Rady Športu STU

prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
predseda

prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. 
(FCHPT)

Mgr. Alena Cepková, PhD.
(SjF)

Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.
(FA)

RNDr. Marta Gnipová
(FIIT)

Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
(MTF) 

PaedDr. Ján Masarovič
(SvF)

Mgr. Peter Miklovič, PhD.
(FEI)

 
SK / EN